thang149118 1725 +20
Saigon4 1765 -20

Kiểu: Cờ úp, 9/2/2024

102 nước, 15 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua