Vu8ithoima 1576 +23
Saigon4 1745 -23

Kiểu: Cờ úp, 10/2/2024

32 nước, 6 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua