Kiểu: Cờ úp, 10/2/2024

102 nước, 14 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết