Minh7 1496 -15

Kiểu: Cờ úp, 11/2/2024

100 nước, 9 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua