Minh7 1481 -15

Kiểu: Cờ úp, 11/2/2024

53 nước, 4 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua