tramtran5 1852 +19
Danhchau 1919 -19

Kiểu: Cờ úp, 11/2/2024

38 nước, 9 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ