AN251068 1414 -17
P77331336 1400 +17

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

43 nước, 5 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua