Giadinh12 1534 -16

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

87 nước, 7 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ