BUOMNON 1542 -14

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

66 nước, 5 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết