P77331336 1452 -16

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

54 nước, 5 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua