P77331336 1426 -21
hvy010181 1319 +21

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

35 nước, 4 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết