P77331336 1405 +16
AN251068 1399 -16

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

48 nước, 6 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ