THP2016 1542 -13

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

20 nước, 1 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết