THP2016 1529 -13

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

65 nước, 8 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ