P77331336 1421 -15
nhapnha 1444 +15

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

29 nước, 2 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua