Cocdb 1350 +3
P77331336 1406 -3

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

140 nước, 18 phút : 43 giây

Hòa cờ!