567lamvu 1494 +14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

50 nước, 3 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua