thiennhien 1330 +20
Z88657192 1394 -20

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

54 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết