0972493207 1283 +15
M24832322 1305 -15

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

58 nước, 11 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua