Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

52 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết