Vinhtran9 1991 +9
Danhchau 1840 -9

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

72 nước, 11 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết