BuiSon 1370 +20

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

73 nước, 8 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết