567lamvu 1508 -18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 7 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua