ChuBaSaiGon 1895 -17
tramtran5 1871 +17

Kiểu: Cờ úp, 12/2/2024

75 nước, 13 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua