135792468 1732 -16
Saigon4 1722 +16

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2024

37 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết