Saigon4 1738 -16
135792468 1716 +16

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2024

31 nước, 3 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua