vunq 1667 +16

Kiểu: Cờ úp, 14/2/2024

31 nước, 6 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết