Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2024

36 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua