Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2024

47 nước, 5 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua