Kiểu: Cờ tướng, 14/2/2024

75 nước, 15 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết