Kiểu: Cờ úp, 14/2/2024

78 nước, 11 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ