Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

56 nước, 10 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết