duchuynh 1732 +16
Saigon4 1745 -16

Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

48 nước, 11 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ