Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

51 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết