Kiểu: Cờ úp, 15/2/2024

53 nước, 5 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua