Saigon4 1729 -19
Vankha 1658 +19

Kiểu: Cờ úp, 16/2/2024

89 nước, 20 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua