Kiểu: Cờ úp, 16/2/2024

47 nước, 10 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ