kcqd 2005 +10
tramtran5 1872 -10

Kiểu: Cờ úp, 16/2/2024

26 nước, 2 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua