tramtran5 1862 -10
kcqd 2015 +10

Kiểu: Cờ úp, 16/2/2024

41 nước, 5 phút : 1 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua