Vankha 1659 +14

Kiểu: Cờ úp, 18/2/2024

44 nước, 5 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết