Kiểu: Cờ tướng, 18/2/2024

80 nước, 12 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua