bichlk4 1642 -18
quypham 1568 +18

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

33 nước, 3 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua