quypham 1586 +18
bichlk4 1624 -18

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

30 nước, 2 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua