HuynhBaTuan 1632 +15
bichlk4 1606 -15

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

157 nước, 14 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua