bichlk4 1591 -15
HuynhBaTuan 1647 +15

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

58 nước, 7 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua