ocbao123 1390 +20
bichlk4 1468 -20

Kiểu: Cờ tướng, 19/2/2024

65 nước, 10 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua