bichlk4 1448 +16
0972493207 1452 -16

Kiểu: Cờ tướng, 19/2/2024

70 nước, 8 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ