135792468 1572 +16
bichlk4 1576 -16

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

16 nước, 0 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết