bichlk4 1560 -14
quypham 1608 +14

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

105 nước, 18 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua