quypham 1622 +14
bichlk4 1546 -14

Kiểu: Cờ úp, 19/2/2024

77 nước, 10 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua